Yeşil Grup
KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI - KKDİK

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI - KKDİK

30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik(KKDİK) Nedir?

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, REACH Tüzüğü’nün uyumlaştırılması kapsamında Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik, 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 66. maddede geçiş süresi tanınan uygulamaları haricinde, 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

 

Böylelikle, Reach Tüzüğü ile Avrupa pazarındaki ürünlere yönelik getirilmiş olan kayıt, değerlendirme, izin, bildirim, kısıtlamalar gibi yükümlülükler, KKDiK Yönetmeliği ile Türkiye pazarındaki ürünler için de uygulanmaya başlayacak.

 

Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmaktır.

 

İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılar insan sağlığını ya da çevreyi olumsuz etkilemeden maddelerin üretilmesini, piyasaya arzını ya da kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

İmalatçı : Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

İthalatçı : İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

Alt Kullanıcılar : İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetecektir.

 

Maddelerin Piyasaya Arzı

Kendi halinde ya da karışım içindeki ya da eşya içindeki maddeler, Yönetmelik kapsamındaki ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez. Maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.

 

Tek Temsilcilik

Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik, gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir.

Tek temsilci atanması durumunda, tek temsilci bu Yönetmelik kapsamında ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

 

Kayıt

31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin 31/12/2017- 31/12/2023 tarihleri arasında kayıt altına alınması gerekmektedir.  

Kayıt işlemi, Türkiye’de piyasaya sunulan, kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri, vs.) içeren bir Kayıt Dosyasının T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması ile gerçekleştiriliyor.

Kayıt süreci, 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek ön-MBDF döneminin ardından başlayacak olup tonaj ne olursa olsun 31 Aralık 2023’te tamamlanacaktır.

31.12.2020 tarihine kadar 1 ton veya üzeri miktarda Türkiye’de üretilen veya Türkiye’ye ithal edilen maddeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ön-kayıt yapılacaktır.

01.01.2021- 31.12.2023 tarihleri arasında ön kayıt yapılan maddeler için kayıt süreci olacaktır.

31.12.2023 tarihinden sonra bir madde 1 tonu aşkın olarak üretilecek veya ithal edilecek ise kayıt ettirilmeden piyasaya sürülemeyecektir.

Ön kayıt yapılan maddeler için 01.01.2021 itibariyle Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlanmaya başlanacaktır.

Kısıtlamalara dair olan EK 17’ye ilişkin hükümleri ise detayları yönetmelikte verildiği üzere ilgili maddeleri sırasıyla yayımından 6 ay sonra (31/12/2017), 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2021 tarihlerinde yürürlüğe girmiş olacaktır.

 

Birden fazla kayıt ettiren tarafından verilerin ortak sunulması:

Bir veya daha fazla imalatçı tarafından imal edilen ve/veya bir veya daha fazla ithalatçı tarafından ithal edilen ve kayıt işlemine tabi maddeler için; bildirim önce lider kayıt ettiren tarafından sunulur. Bundan sonra, her bir kayıt ettiren kendine ait bildirimi ayrıca sunar.

 

Değerlendirme

Bakanlık, madde için belirlenmiş olan bilgilerin temin edilmesinde kayıt işleminde ya da alt kullanıcı raporunda bulunan her test teklifini inceler. PBT, vPvB, hassaslaştırıcı ve/veya kanserojen, mutajen veya üreme için toksik (CMR) özellik taşıyan ya da taşıma ihtimali olan veya yıllık 100 tonun üzerinde yaygın kullanımı ve maruz kalma ile sonuçlanan kayıtlara öncelik verilir. Bakanlık karar verirken bilimsel olarak geçerli bilgi ve çalışmaların hepsini göz önünde bulundurur.

 

İzin:

Maddenin kullanımında, maddenin içsel özellikleri nedeniyle insan sağlığı ve çevreye yönelik riskler başvuranın sağlayacağı kimyasal güvenlik raporunda belgelendiği şekilde yeterli derecede kontrol altında tutulursa, izin verilir.

Belirli kriterleri taşıyan zararlı maddeler Yönetmeliğin Ek -14’üne alındığı takdirde izne tabi olacak (Yedinci Kısım). Ek-14’e eklenmeye aday maddeler REACH Tüzüğüne uyum gözetilerek Bakanlıkça belirlenecek ve web sitesinde yayımlanacak. Ek-14’deki maddeler, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin almaksızın piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacaktır.

 

Kısıtlama

Maddenin imalatı, kullanımı veya piyasaya arzı sonucu insan sağlığına ve çevreye kabul edilemez bir risk oluştuğunda, Bakanlık kendi halinde, karışım ya da eşyada bulunan maddenin imalatına, kullanımına ya da piyasaya arzına yönelik yeni kısıtlamalar getirerek ya da mevcut kısıtlamaları değiştirerek, günceller.

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Hizmeti

Ön kayıt yapılan maddeler için 01.01.2021 itibariyle Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlanmaya başlanacaktır. Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) aynı zamanda KKDİK uyumlu GBF hazırlanabilmesini sağlayan bir unsurdur. 

KKDİK gereği, Kimyasal Güvenlik Raporunda Ek-18’de nitelikleri belirtilen Kimyasal Güvenlik Uzmanının (KDU) imzası  olması gerekmektedir.

Ayrıca Kimyasal Değerlendirme Uzmanları, Kapsam tanımlama, Maddelerin kaydının yapılması, Kimyasal Güvenlik Raporu, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Raporu hazırlanması konularında çalışma yapar.

2023’ten itibaren Güvenlik Bilgi Formu hazırlamaya yetkili kişi Kimyasal Değerlendirme Uzmanları olacaktır.

 

Tek Temsilcilik Hizmeti

Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik, gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir.

Tek temsilci atanması durumunda, tek temsilci bu Yönetmelik kapsamında ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

Kimyasalları yurtdışından ülkemize ihraç eden ithalatçı / tedarikçi firmaların KKDİK kapsamında kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülükler, ithalatçı yükümlülüğü olarak Tek Temsilciler üzerinden yerine getirebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılacak iş ve işlemlerden hukuki muhatap olarak Tek Temsilcilikler sorumlu olur.

 

Üçüncü Taraf Temsilcilik

Üçüncü Taraf Temsilci, Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak sunulması ve test maliyetlerinin paylaşılması konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

Üçüncü Taraf Temsilciliğimizin amacı hizmet verilen firmalara kimyasalların ortak kayıt, veri ve test ücretlerinin paylaşımı gibi konularda partner bulmak, aynı zamanda onlar adına müzakerelere katılmaktır.

Bu hizmeti sunarken ortak kayıt ve veri paylaşımı için yurtdışı tedarikçiler, yurt içinde yerleşik ithalatçı ya da imalatçılar ve Tek Temsilciliklerle bir araya gelmesi sağlanmalıdır.